Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement (bron???)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die TV Elspeet levert aan alle leden en niet-leden, evenals alle informatie, diensten en documenten die je via de website, of nieuwsbrief, of email van de vereniging verkrijgt of gebruikt (verder te noemen: informatie).   Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van TV Elspeet, neem dan contact met ons op via [email protected]

1. Algemeen  

1.1             TV Elspeet neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de informatie die wij verstrekken, echter kan TV Elspeet niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.  

1.2             Het gebruik van de informatie op de website www.tvelspeet.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. TV Elspeet is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van TV Elspeet.  

Voorts is TV Elspeet niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail.  

1.3             TV Elspeet is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten van de website en de verstrekte informatie.  

1.4             TV Elspeet is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke informatie die door de leden zijn verstrekt.    

2. Links naar en van andere websites  

2.1             De informatie biedt links naar externe websites. TV Elspeet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen en welke gekoppeld zijn aan de informatie van TV Elspeet.    

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten  

3.1             Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij TV Elspeet welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de leden. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van TV Elspeet.      

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter  

4.1             Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.  

4.2             Bij mogelijke geschillen is de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van TV Elspeet exclusief bevoegd.  

4.3             TV Elspeet behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 

5.  Privacy Statement

TV Elspeet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Elspeet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.  

Als Bestuur van TV Elspeet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:   TV Elspeet (ter attentie van het Bestuur) Uddelerweg 98, 8075 CK Elspeet   of per mail via: [email protected]

5.1          Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TV Elspeet verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de KNLTB en de vereniging (o.a. toernooi.nl).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN;
 • Speelsterkte enkel en dubbel;
 • KNLTB nummer.    

5.2          Verstrekking aan derden  

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (o.a. KNLTB). Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten en onderhouden van de website van TV Elspeet. Voor een nieuwsbrief kunnen we gebruik maken van diensten van Mailchimp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.    

5.3             Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5.4             Beeldmateriaal  

Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door TV Elspeet georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op de website van onze vereniging of andere sociale media, die op naam staan van TV Elspeet (Facebook, X Instagram). Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord.  

5.5             Bewaartermijn  

TV Elspeet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.    

5.6             Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens TV Elspeet van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
 • Wij maken een back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle bestuursleden, vrijwilligers en leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.    

5.7             Ledenlijst  

Voor de leden van TV Elspeet wordt een ledenlijst bijgehouden. Deze lijst wordt gepubliceerd naar alle leden via de website van TV Elspeet. Deze lijst is bedoeld om contact tussen de leden te ondersteunen, bedoeld voor activiteiten die passen binnen de doelstelling van TV Elspeet. Alle leden worden opgeroepen om de doelstelling van de ledenlijst te respecteren en de lijst alleen daarvoor te gebruiken en de lijst en de gegevens daarop niet buiten TV Elspeet te verspreiden. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we op deze ledenlijst zetten.

5.8             Kantinedienstlijsten  

Voor de leden van TV Elspeet die kantinediensten draaien worden kantinedienstlijsten bijgehouden. Deze lijsten worden gepubliceerd naar alle leden via mail en de website van TV Elspeet. Deze lijst is bedoeld om aan te geven wanneer je kantinedienst moet draaien, om het makkelijk te maken om te ruilen en om je de dag voorafgaand aan je dienst te bellen voor een herinnering. Alle leden worden opgeroepen om de doelstelling van de kantinedienstlijsten te respecteren en de lijsten alleen daarvoor te gebruiken en de lijsten en de gegevens daarop niet buiten TV Elspeet te verspreiden. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we op deze kantinedienstlijsten zetten.    

5.9             Rechten omtrent je gegevens  

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

5.10          Websitecookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

TV Elspeet gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TV Elspeet gebruikt cookies om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt zodat je kan inloggen en het beveiligde deel van de website kan zien (informatie die alleen zichtbaar is voor leden). Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5.11          Klachten  

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je contact op te nemen met het Bestuur. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.  

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966