Huishoudelijk reglement

Rechten en plichten van de leden.
 Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende reglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van bestuur en/of door het bestuur of de algemene vergadering ingestelde commissies. Artikel 2.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan het secretariaat op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).
Artikel 3.

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.
Artikel 4.

Op alle zondagen van het kalenderjaar worden er door de tennisvereniging geen tennisactiviteiten ontplooid op de tennisaccommodatie aan de Uddelerweg, alsmede daarbuiten. Op bijzondagen mogen er tennisactiviteiten worden ontplooid vanaf 13.00 uur.
Artikel 5.

Indien men het jaarlidmaatschap wil beëindigen, dient men dit schriftelijk mede te delen vóór 1 december van het betreffende jaar, bij het secretariaat.

Vergaderingen.
Artikel 6.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 7.

Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.  
Artikel 8.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf senior- of ereleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich er van heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.  
Artikel 9.

Een besluit van, of een benoeming door de algemenevergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.
Artikel 10.

De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.  
 
Commissies.
Artikel 11.

De algemene vergadering benoemt de kascommissie. Overige commissies met algemene en bijzondere opdrachten worden benoemd door het bestuur.
Alle ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de kascommissie - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
Artikel 12.

De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.
Artikel 13.

Door het bestuur wordt een ingestelde commissie, niet zijndede kascommissie, voor de duur van één jaar benoemd. Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in deze commissies, behalve in de kascommissie. In overleg met het bestuur wordt de taakomschrijving van een commissie vastgesteld. Artikel 14.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar treden drie bestuursleden af. Bij deze drie is altijd slechts één lid van het dagelijks bestuur. Het aftreden vindt plaats volgens een doorlopend rooster. Ook treden jaarlijks af de in artikel 10 lid 5 van de statuten genoemde adviseurs.(????) De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 15.

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der statuten wordt gesteld op een bedrag van € 4537,80 (ƒ10.000,00). (?????}

Verplichtingen van het bestuur.
Artikel 16.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. namen en adressen van de in artikel 5 der statuten bedoeldepersonen;
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier.
Artikel 17.

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.
Artikel 18.

Alle leden, eventueel per gezin, ontvangen desgewenst van het secretariaat één exemplaar van de statuten en overige reglementen, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 19.

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen met betrekking tot de tennissport. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd met de statuten en andere bepalingen van dit reglement, in die gevallen, waarin een bepaalde meerderheid van stemmen wordt vereist.

Artikel 20 (zie ook bij kantinediensten)
INSTRUCTIE BARDIENSTVRIJWILLIGERS BETREFFENDE ALCOHOLVERSTREKKING

1. Personen die agressief zijn of ander afwijkend gedrag vertonen of onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen, worden door een bestuurslid of een dienstdoend commissielid verwijderd. 


2. Geen alcohol wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 


3. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en andere begeleiders van de jeugd van de Tennis Vereniging Elspeet tijdens uitvoering van hun functie. 


4. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan achttien jaar is verboden.


5. De verstrekker van alcohol dient de leeftijd van de aspirant koper vast te stellen (evt. 
legitimatie). Alcoholhoudende drank dient in “BAAN DRIE” of op het terras genuttigd te 
worden. 


6. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken in “BAAN DRIE” of 
elders op het terrein van T.V. Elspeet te nuttigen. Happy Hours, rondjes van de 
vereniging e.d. zijn (met uitzondering van een besluit van het bestuur) niet toegestaan. 


7. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane alcoholpercentage 
aan het verkeer deelnemen. 


8. Kantinedienstvrijwilligers zijn minimaal achttien jaar oud, betrokken bij de vereniging en 
drinken tijdens hun dienst niet overmatig alcoholhoudende dranken.


9. Alcohol kan worden geschonken van maandag t/m zaterdag tijdens openingstijden en 
tevens tijdens de door de vereniging en/of KNLTB georganiseerde evenementen tot één uur na het beëindigen van het evenement. 


Opmerking Het bestuur, commissieleden en leden die kantinedienst hebben zijn allemaal vrijwilligers die er alles aan doen om de Tennis Vereniging Elspeet bloeiend te houden. Het bestuur doet dan ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle leden en bezoekers van onze vereniging als het gaat om het alcoholgebruik.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 577 491 151

Adres

Uddelerweg 98
8075 CK Elspeet

KVK-nummer

40094966